Skip to main content

Thuyết Pháp Âm Mp3 của Thầy Thích Trí Tạng pháp hiệu Pháp Vân Đại Sư

Audio Preview

audio
Thuyết Pháp Âm Mp3 của Thầy Thích Trí Tạng pháp hiệu Pháp Vân Đại Sư


Published 2009


[Trang Tải Pháp Âm Mp3] [Tiểu Sử Quan Thế Âm Thiền Viện] [Máy Hát Pháp Âm] [QuanThenAmThienVien.com] [NiemPhat.com] [Lịch Đại Tổ Sư Thiền Tông] [Lịch Đại Tổ Sư Tịnh Độ Tông]

Thông Cáo:Thầy Đại Sư Pháp Vân đả trở lại tiếp tục với thời pháp thoại KINH DUY MA CẬT trong chương trình thuyết pháp trực sóng ((Live!)) trên PalTalk vào mỗi Tối Thứ Bảy từ 8-10 PM giờ Cali/Seattle (Pacific Time)tại đạo tràng online "QUAN THE AM THIEN VIEN" trên Paltalk trong room Quan The Am Thien Vien http://express.paltalk.com/?gid=820392134 - Trang nghe phát Thanh từ PalTalk (cho IE)và Justin.TV... và phương tiện truyền thanh/hình mới đang trong giai đoạn thử nghiệm trên www.Justin.TV/QuanTheAmThienVien

Nguồn Tải Thuyết Pháp Âm Mp3
(một số thời pháp thoại của Thầy Thích Trí Tạng pháp hiệu Đại Sư Pháp Vân, Trụ Trì Quan Thế Âm Thiền Viện)
Dai_Su_Phap_Van_2.jpg

Sau đây trọn bộ pháp âm mp3 "PHÁP THOẠI PHẬT PHÁP NHIÊM MẦU" do Thầy Thích Trí Tạng pháp hiệu Pháp Vân bao gồm 6 dĩa CD mp3 dưới dạng file .iso được bao nén với dạng .zip. Xin quý đạo hữu hãy hạ tải download nhu liệu 7-zip [7z465.exe] từ trang nguồn để giải nén file .zip ra .iso, và hạ tải nhu liệu imgburn 2.5 từ [điểm tải trực tiếp] hoặc [từ trang nguồn] rồi cài đặt vào máy PC để in ra dĩa CD/DVD:

Nguồn Tải Kinh Sách
♦ Chú Chồn Tinh Khôn Thọ Tam Quy Ngũ Giới (chuyện ngắn) [Dạng PDF] [Dạng Doc]
♦ Phật Thuyết Kinh A Di Đà - Amitbha adida (Việt-Anh): [Dạng PDF] [Dạng Doc]
♦ Phật Thuyết A Di Đà Kinh - Amitbha adida (Nho-Anh): [Dạng PDF] [Dạng Doc]

Thông Cáo: hiện tại thì Đại Sư Pháp VânNi Sư Kim Cang Viên Giác đang bận Phật sự khác nên chương trình thuyết pháp trực sóng ((Live!)) trên PalTalk mỗi tối Rằm hàng tháng lúc 8-10pm giờ Cali, trong room Quan The Am Thien Vien http://chat.paltalk.com/g2/paltalk/820392134 đang tạm ngưng trong vài tháng. Hy vọng rằng chương trình thuyết pháp trực sóng ((Live!)) trên PalTalk sớm được trở lại với lịch trình như củ vào mỗi Tối Thứ Bảy từ 8-10 PM giờ Cali/Seattle (Pacific Time)tại Đạo Tràng online "QUAN THE AM THIEN VIEN" trên Paltalk (Cách sử dụng paltalk) (Xem Lịch Trình)... và phương tiện truyền thanh/hình mới đang trong giai đoạn thử nghiệm trên www.Justin.TV/QuanTheAmThienVien

Các thời pháp này và các thời pháp "KHAI THỊ" của thiền ni sư Thanh Tịnh Hải Tạng (ni sư Kim Cang Viên Giác) cho thỉnh tải miễn phí từ website www.NiemPhat.com. Mọi nghi vấn xin email về Thầy: NiemPhatBaLaMat@yahoo.com

Quan Thế Âm Thiền Viện
www.QuanTheAmThienVien.com
3681 Roselawn Ave
San Diego, CA 92105
(619)282-0979

liên lạc phụ trách trang web

Phật Pháp Nhiệm Mầu:
Vô thượng thậm thâm Vi Diệu Pháp
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ.
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì.
Nguyện giải Như Lai chơn thiệt nghĩa

Hồi Hướng:
Phúng kinh công đức thù thắng hạnh
Vô biên thắng phước giai hồi hướng
Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh
Tốc vãng vô lượng quang Phật Sát.
Nguyện tiêu tam chương trừ phiền não
Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu
Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ
Thế thế thường hành Bồ Tát đạo.
Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ trung,
Cửu phẩm Liên Hoa vi phụ mẫu,
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh,
Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ.
Nguyện dĩ thử công đức,
Phổ cập ư nhứt thiết,
Ngã đẳng dữ chúng sanh,
Giai cọng thành Phật đạo.


comment
Reviews

Reviewer: Hue Tri - favoritefavoritefavoritefavoritefavorite - December 24, 2009
Subject: Các thời pháp của Thầy Thích Trí Tạng pháp hiệu Pháp Vân thật vô cùng quý báo!
Các thời pháp sau đây của Thầy Thích Trí Tạng pháp hiệu Pháp Vân thật vô cùng quý báo! Minh Giác cầu mong có thật nhiều người có đủ duyên lành nhờ vào các thời pháp này và sự hướng dẫn của Thầy Pháp Vân mà dũng mãnh tiến nhanh trên con đường cầu tìm giải thoát 6 ngã luân hồi để kề cận chư Phật và chư Bồ Tát và cứu độ chúng sanh.
DOWNLOAD OPTIONS
32KBPS MP3
Uplevel BACK
56KBPS MP3
Uplevel BACK
8KBPS MP3
Uplevel BACK
Uploaded by
Hue Tri
on 12/5/2009
Views
67,586
Reviews
1
SIMILAR ITEMS (based on metadata)
Cratediggers
audio
eye 1,109
favorite 1
comment 1
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Cratediggers
audio
eye 2,626
favorite 0
comment 1
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Cratediggers
audio
eye 12,457
favorite 1
comment 1
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Cratediggers
by HueTri@yahoo.com
audio
eye 9,038
favorite 0
comment 1
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Cratediggers
audio
eye 2,115
favorite 0
comment 0
Cratediggers
by huetri@yahoo.com
audio
eye 951
favorite 1
comment 0
Cratediggers
by huetri@yahoo.com
audio
eye 1,981
favorite 1
comment 1
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )